Persondatapolitik

Levebobler behandler en række personoplysninger om dig for at kunne give dig den bedste behandling. Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.

HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLER VI?

De oplysninger, vi registrerer og behandler om dig, er:

 • Oplysninger, du selv har afgivet til os. Det drejer sig om:
  • dine kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv.)
  • dit cpr-nummer (KUN hvis det er tvingende nødvendigt pga. tilskud fra det offentlige eller lignende)
  • opkrævningsoplysninger (kontonummer mv.)
  • de helbredsoplysninger, du eventuelt har afgivet i forbindelse med din behandling i Levebobler eller senere.
 • Helbredsoplysninger, som vi indhenter med dit samtykke fra behandlere i forbindelse med en eventuel senere behandling.
 • Kommunikation mellem dig og Levebobler.
 • Oplysninger, som registreres ved din brug af hjemmesiden (cookies).

HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

Levebobler anvender oplysningerne om dig i forbindelse med administration af dine forhold hos Levebobler samt til vores kommunikation med dig. Levebobler bruger kun din e-mail til at sende markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til det.

Derudover kan vi bruge dine oplysninger til at lave statistikker og analyser for at kunne forbedre vores service.

OPLYSNINGER AFGIVET I FORBINDELSE MED BOOKING

OPKRÆVNINGSOPLYSNINGER (KONTONUMMER MV.)

Oplysningerne anvendes til opkrævning af betaling for behandlinger. Levebobler overfører opkrævningsoplysninger til Terapeut Booking.

KONTAKTOPLYSNINGER (NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG E-MAILADRESSE MV.)

Oplysningerne anvendes til fremsendelse af påmindelse om behandling og opkrævninger. Hvis du har registreret dit telefonnummer, kan vi bruge det til at kontakte dig i forbindelse med evt. ændringer i dine behandlinger.

Levebobler bruger din e-mailadresse til at sende dig besked, når der er nyt om din behandling. Ved registrering af din e-mailadresse vælger du selv, om du ønsker at modtage andre typer af e-mails, herunder markedsføring.

CPR-NUMMER

Levebobler registrerer som udgangspunkt ikke dit cpr-nummer, når Levebobler opretter dig som klient i Terapeut Booking. Der kan dog være visse undtagelser, hvor det giver mening at registrere dit CPR-nummer.

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

For at kunne behandle dit cpr-nummer og de helbredsoplysninger, vi eventuelt måtte modtage som led i din oprettelse som klient i Terapeut Booking, indhenter Levebobler dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

I tilfælde af at der opstår eller er risiko for en tvist, er Levebobler endvidere berettiget til at behandle oplysningerne på grundlag af retskravsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Levebobler behandler dine oplysninger som led i den aftale om forsikringsdækning, du har indgået med Levebobler på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Levebobler behandler dine oplysninger for at udarbejde statistiker, analyser og lignende på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, og art 9, stk. 2, litra g, om samfundsinteresse. Levebobler vil endvidere være forpligtet til at behandle og opbevare en række oplysninger om dig, som følge af gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Behandlingen af dine oplysninger, vil i nogle tilfælde væres dækket af flere af de beskrevne retsgrundlag.

HVEM VIDEREGIVER VI OPLYSNINGERNE TIL?

Levebobler videregiver alene dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at administrere dine behandlinger, eller hvis Levebobler er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning.

Dine oplysningerne videregives i relevant omfang til følgende:

 • Levebobler videregiver opkrævningsoplysninger til Terapeut Booking.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER?

Levebobler er dataansvarlige for de oplysninger, Levebobler registrerer.

Levebobler anvender Terapeut Booking, UnoEuro og Design8 som databehandlere, samt leverandører af it-services og hosting samt kommunikationsvirksomheder til tryk og udsendelse af breve mv.

Levebobler indgår udførlige databehandleraftaler med alle databehandlere, som sikrer, at dine data er beskyttet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Dine data behandles efter Leveboblers interne retningslinjer, og Levebobler fører løbende kontrol med databehandlerne.

Levebobler overfører ikke dine personoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Levebobler opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til administration af dine behandlinger eller er krævet for at efterleve gældende lovgivning.

De oplysninger, som Levebobler er forpligtet til at opbevare i overensstemmelse med bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

DATASIKKERHED

Levebobler passer godt på dine oplysninger. Når du bruger vores løsninger, er dine oplysninger derfor beskyttet med en sikker kommunikationsforbindelse. Levebobler fører løbende kontrol med, at vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger hos Levebobler. Levebobler anvender ISO 27001:2017 til kontrol af sikkerhedsforanstaltningerne.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED LEVEBOBLER BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

RETTEN TIL AT TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at sende en mail. Du er også velkommen til at kontakte Levebobler telefonisk på 50 48 04 23 eller pr. brev.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Leveboblers behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke.

Behandling af dit cpr-nummer og eventuelle helbredsoplysninger er kan være nødvendigt, for at Levebobler kan administrere dine oplysninger. Denne behandling kan Levebobler som udgangspunkt kun foretage med dit samtykke. Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det besværliggøre behandlingen af dig. Levebobler gør endvidere opmærksom på, at Levebobler kan have ret til at fortsætte med at behandle dine oplysninger på et af de øvrige retsgrundlag, som er beskrevet ovenfor.

RET TIL AT SE DINE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og oplysning om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Hvis det viser sig, at Levebobler har registreret ukorrekte oplysninger om dig, har du ret til at få dem rettet.

RET TIL SLETNING

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger, vi har om dig, inden tidspunktet for Levebobler almindelige sletning.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Levebobler fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Leveboblers behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

RET TIL DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

HVEM KAN DU KONTAKTE OM VORES BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER?

Hvis du ønsker at kontakte os om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, eller at klage over Leveboblers behandling af dine personoplysninger opfordrer Levebobler dig til at gøre det ved at sende en mail.

Du er også velkommen til at kontakte Levebobler telefonisk på 50 48 04 23 eller pr. brev. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Levebobler behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Vilkår og betalingsbetingelser

Ved afbud mindre end 24 timers før afholdelse af en privat session, gives beløbet ikke retur. Ubenyttede klip på klippekort refunderes ikke efter et år efter købsdatoen.

Ved afbud mindre end 14 dage før starten af et gruppeforløb eller holdstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af prisen inklusive moms. Når der er 14 dage eller mindre til start af gruppeforløb eller holdstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Når du tilmelder dig Leveboblers ydelser er din tilmelding bindende.

Pakkeforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Ved ratebetaling er tilmelding er ligeledes bindende.

Levering

Sessioner, undervisning, forløb mm. i Levebobler afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver du orienteret hurtigst muligt.

Hvis sessioner, undervisning eller forløb skulle blive aflyst, betaler du ikke for det og ved forudbetaling får du det fulde beløb retur. Aflyses en undervisningsdag på forløbet, bliver dagen erstattet med en ny dato.

Rettigheder

Levebobler har alle rettigheder til de leverede produkter og alt materiale, såvel trykt som digitalt, som stilles til rådighed i relation til Leveboblers ydelser. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand uden en skriftlig aftale.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Cecilie Kloster Olsens virksomhed.

Der gives ikke penge retur for online produkter.

Ansvar

Leveboblers arbejde er baseret på uddannelse, research og personlige erfaringer. Det skal derfor betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed og derfor uden nogen form for garanti.

Ethvert erstatningsansvar, som Levebobler måtte pådrage sig i relation til coaching, forløb, produkter, kurser mm. er begrænset til direkte skade og tab. Levebobler er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Levebobler har handlet simpelt uagtsomt. Leveboblers erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 100 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Databehandling

Levebobler og Terapeut booking har indgået en databehandleraftale. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når
databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den
dataansvarlige, som i denne forbindelse er Levebobler. Du finder hele aftalen under punktet GDPR.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Kontakt

Hvis du har behov for at kontakte Levebobler, sker det enten på mail eller på telefon 50480423.

Ændringer af handelsbetingelser

Levebobler kan ændre handelsbetingelser ensidigt. Levebobler forbeholder sig ret til at opdatere og ændre handelsbetingelser på ethvert givent tidspunkt i nærværende dokument.

Når Levebobler opdaterer og ændrer handelsbetingelser, retter Levebobler også datoen for ‘sidst opdateret’ nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer Levebobler dig besked ved at anbringe en meddelelse på Levebobler.dk.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse:

Lov og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret undtagen de til enhver tid gældende international privatretlige regler. Den internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse. Som værneting er aftalt den til Leveboblers hovedkontor nærmeste og relevante byret i Danmark. Enhver tvist har Levebobler dog ret til at kræve løst ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsretten under det Internationale Handelskammer (ICC), hvor stedet skal være Danmark og processproget skal være dansk.

Siden er sidst opdateret d. 23. januar 2020 og er fra denne dato gældende.